Myanmar character picker v12

Click on characters below to create text in the box below that, then copy & paste to your content.
အ
ဣ
ဤ
ဥ
ဦ
ဧ
ဩ
ဪ
က ခ ဂ ဃ င င်္
စ ဆ ဇ ဈ ည ဉ
ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ ်
္
တ ထ ဒ ဓ န
ပ ဖ ဗ ဘ မ
ယ ရ လ ဝ  
သ ဿ ဟ  
ျြွှ္လ
ေိီဲ
ောေါိုယ်
ုူာါ
ံ့်း
၌၍၎၏၊။
၀၁၂၃၄၅၆၇၈၉
‌ ‍  

​
Click for advanced view.
 
bbဗ ဘ ပ ဖ chcʰချ ခြ ddဒ ဓ ဍ ဎ တ ထ dhðသ ggဂ ဃ က ခ hhဟ ʰʰှ hkkʰခ hllʰလှ hmmʰမှ hnnʰနှ hnyñʰညှ hngŋʰငှ hppʰဖ ဘ httʰထ hssʰဆ hwwʰဝှ
jcကျ ကြ ʝɟချ ခြ ဂျ ဂြ ကျ ကြ kkက llလ mmမ nnန ဏ nyɲည ဉ ngŋင င်္ ppပ rrရ ssစ shʃရှ လျှ ttတ ဋ ဌ thθသ ဿ vs-vဗ ဗွ wwဝ ွ yjယ ရ ြ ျ zzဇ စ စျ ဈ ဆ
aə, ၌၍၎၏
aa ာ ါ အ aiaɪို auaʊော ေါeɛဲ အ ယ် အည် eieေ ဧ eieɪိ əə အ ɪɪ အiiိ ီ ဣ ဤooို ooʊုɔɔော ေါ ဩ ဪuuု ူ ဥ ဦ 'ʔအ က စ တ ပ ñံ မ န ဉ င ည လ် ့̥́ :̀း
္ ် ,၊ .။
‍‍‌‌     ​​*0၀1 ၁2၂3၃4၄5၅6၆7၇8၈9၉
bccʰdðfghjʝɟkkʰllʰmmʰnʰɲɲʰŋŋʰppʰrssʰʃ
ttʰʨvwwʰyzθaeəɛiɪoɔuʊʉɯʔː̃̀̂́̌
္ ် ‌ ‍ ၊ ။
ʰ ð ʝ ɟ ɲ ŋ ʃ ʨ θ ə ɛ ɪ ɔ ʊ ʉ ʔ ː ̃ ̀ ̂ ́ ̌
Phoneme bank:
Font list:
Custom font:
Size:
px
Rows:
Add codepoint:
Search for:
Clear search results.
Normalise: NFC
Convert output to Normalization Form C. Convert output to Normalization Form D. Don't normalise output.
Autofocus: On
Turn autofocus on. Turn autofocus off.

Notes:

You must have JavaScript enabled. Choose a view from the list just below the page title. To produce text in the output area, click on character shapes, or use your keyboard for Latin characters, delete, etc. Then cut & paste the result to your document, or use the buttons to get further information about the characters.

To properly display the text you will need to choose a font that is loaded on your system or device. The font list groups standard fonts for Mac (Snow Leopard/Lion) and Windows7/8, and free Google fonts. See more information about standard OS fonts in Mac and Windows.

Copyright © 2006-2014, Richard Ishida. Last modified 2014-03-04 7:17 .